Klasifikácia a označovanie

Plastový spalinový systém Almeva musí byť ostatne ako každý komínový systém riadne označený a klasifikovaný podľa príslušných národných noriem, ktoré sú teraz už harmonizované s európskymi normami. Tieto úkony sú podstatné najmä pre zatriedenie komínového systému do príslušnej kategórie spalinových systémov. To následne umožňuje jednoducho určiť aký typ spalinovej cesty je potrebný pre daný spotrebič. Ako príklad uvádzam dva prípady nesprávneho zapojenia kotla do spalinovej cesty, s ktorými sa v praxi môžeme stretnúť pomerne často.

1) Kondenzačný kotol je pripojený do klasického šamotového murovaného komína, čo je pre podtlak neprípustné.

2) Tzv. "turbo" kotol s teplotou spalín na hrdle spotrebiča často až 145 ° C je pripojený priamo na plastovú spalinovú cestu, ako by sa jednalo o kondenzačný kotol, čím sa hrubo prekročená maximálna dovolená bezpečná teplota spalín 120 ° C. V takýchto prípadoch bohužiaľ musí zafungovať bezpečnostné kritérium 150 ° C. Ide o hornú hranicu rozsahu teplôt, pri ktorej si plast pri krátkodobom pôsobení ešte dokáže zachovať svoje vynikajúce vlastnosti (na teplotu 150 ° C sa bežne testujú plastové spalinové systémy).

Uvedené prípady bývajú častou chybou nielen montážnych organizácií, ale aj erudovaných kominárov. Je nutnosťou týmto chybám predchádzať, rešpektovať príslušné zákony, nariadenia, vyhlášky a v neposlednom rade sa najmä riadiť platnými normami a svojím dielom tak neohrozovať zdravie a život osôb.

Klasifikácia a označovanie podrobne

Všetky komínové diely systému Almeva sú klasifikované podľa STN EN 1443, ktorá stanovuje všeobecné požiadavky a základné funkčné podmienky pre komíny. Označované sú podľa STN EN 14471, ktorej predmetom je posudzovanie vlastností systémových komínov s plastovými vložkami. Rúry sú zvyčajne označované potlačou situovanou do riadku so všetkými požadovanými údajmi. Tvarovky obsahujú tzv „identifikačnú známku“ (súhrn požadovaných údajov vylisovaných na hrdle). Celý systém a všetky jeho prvky sú certifikované a majú pridelený symbol označenia CE, ktorý zodpovedá smernici 93/68/EC. Tento symbol označenia CE je spolu s číslom certifikátu 0036 CPD 9165 001 umiestnený na jednotlivých komponentoch formou nálepky. Každý komín musí byť označený komínovým štítkom, ktorý charakterizuje danú spalinovú cestu podľa príslušných noriem. Štítok musí byť nezmazateľný a zreteľný, vyrobený z trvanlivého materiálu a umiestnený na viditeľnom mieste. Obsahuje meno firmy, alebo obchodnú značku výrobcu, označenie podľa STN EN 14471, menovitý priemer a tepelný odpor komína, výrobcu a typ spotrebičov, celkový výkon spotrebičov, informácie o montážnej organizácii (adresa, tel, atď.), dátum inštalácie a číslo revíznej správy.

Príklad označenia rúry:

Almeva PP DN 80x1,9 Z-7.2-3128 TÜV / VKF Nr. Z 14700 / T120 P1 W 2 O-20 R00 EI00 / Charge 07 05

 

Príklad označenia tvarovky:

Almeva PP
T120; P1; W; 2; O-20
R00; EI 00(nbb)
Z-7.2-3128 TÜV
VKF Nr. Z 14700

 

Vysvetlivky:

 

Almeva                

obchodná značka výrobcu 

pp

typ použitého materiálu PP (polypropylén), niekedy môže byť bližšie špecifikovaný presný druh polypropylénu, napr. PPH (polypropylén-homopolymér)

DN 80x1,9           

menovitá svetlosť (pri plaste je vždy udávaný vonkajší rozmer a hrúbka steny)

Z-7.2-3128 TÜV

číslo certifikátu (vystavil nemecký inštitút pre stavebnú techniku)

VKF Nr. Z 14700

číslo švajčiarského národného požiarneho certifikátu

T120

teplotná trieda (pre teplotu spalín do 120 °C)

H1

tlaková trieda (pre vysokopretlakové komíny do 5000 Pa)

W

trieda odolnosti proti pôsobeniu kondenzátu (pre komíny, ktoré sú plánovite prevádzkované v mokrom prevádzkovom režime)

2

trieda odolnosti proti korózií (pre plynné palivá, resp. zemný plyn (L, H) a tekuté palivá (LTO s obsahom síry ≤0,2%, kerozín))

O

trieda odolnosti proti vyhoreniu sadzí (pre komíny bez odolnosti pri vyhorení sadzí)

20

vzdialenosť od horľavých stavebných materiálov (odstup 20mm)

R00

tepelný odpor (0 m2.K.W-1)

EI00

požiarna odolnosť (0 minút)

Charge 07 053

číslo šarže (napr. v prípade výrobnej vady slúži k stiahnutiu daných prvkov z predaja, slúži i pre účely štatistiky)

 

Príklad komínového štítku:

Napriek tomu, že jednotlivé trubky a tvarovky sú patrične označené už od výrobcu, každý komín musí byť označený komínovým štítkom, pretože nie vždy po namontovaní do stavebnej konštrukcie sú zmienené popisy čitateľné a umiestnené na dostupnom mieste. Štítok charakterizuje danú spalinovú cestu podľa príslušných noriem.Štítok musí byť nezmazateľný a zreteľný, vyrobený z trvanlivého materiálu a umiestnený na viditeľnom mieste. Obsahuje meno firmy, alebo obchodnú značku výrobcu, označenie podľa STN EN 14471, menovitý priemer a tepelný odpor ko-mína, výrobcu a typ spotrebičov, celkový výkon spotrebičov, informácie o montážnej organizácii (adresa, tel, atď.), dátum inštalácie a číslo revíznej správy. Umiestnený a správne vyplnený komínový štítok je jedným z mnohých faktorov, ktoré svedčia o erudovanosti montážneho pracovníka, ktorý príslušnú prácu vykonával.